Kişisel verilerin korunması

G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“G4S GÜVENLİK”)

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası

G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“G4S GÜVENLİK”) olarak kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması konusunu önemsiyoruz.

 Bu itibarla, G4S GÜVENLİK; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilen aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, iş ortaklarımızın veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

 Bu anlayışla, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın veya işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve yetkililerinin, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın kişisel verileri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, faaliyetlerimizin ifası süresince edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri G4S GÜVENLİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na (“Politika”) göre gerçekleştirmekteyiz.

Yazının devamı için aşağıdaki linkten faydalanınız...

 

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kişisel veri sahiplerinin (“Başvuru Sahibi”), veri sorumlusu G4S Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“G4S Güvenlik”) yazılı olarak başvurarak bilgi edinme ve talep hakkı bulunmaktadır.

 

İşbu başvuru formu ile Başvuru Sahibi olarak;

 

a)  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

f)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

g)  Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. 

Yazının devamı için aşağıdaki linkten faydalanınız...

Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası

Çalışan Adayları’nın işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile yapacağı işin niteliğine göretoplanan özel nitelikli kişisel verileri (iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel veriler), G4S Güvenlik veya G4S Güvenlik’in işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından; G4S Güvenlik Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 

  1. Çalışan Adayı’nın niteliğini, tecrübesini, mesleki  ve eğitim bilgisini ölçmek, mesleki geçmişini öğrenmek, mesleki yaşantısı hakkında bilgi edinmek ve açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
  2. İşin niteliği gereği veya teamüllere göre Çalışan Adayı’nın açıklama yapması gereken hususları, bilgi ve belgeleri değerlendirmek,  
  3. G4S Güvenlik’in bilgi edinme hakkı kapsamında, başvurulan pozisyonun niteliği veya önemi dikkate alınarak gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında bilgi almak,
  4. Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
  5. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,
  6. G4S Güvenlik’in işe alım politikalarını geliştirmek.

 Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:


Yazının devamı için aşağıdaki linkten faydalanınız...


 

^